Comisións

Sabias qué?
Comisión de Ética e Deontoloxía

Sabías qué ?

O Artigo 25 do noso Código Deontolóxico obríganos a todos os e as profesionais a obter o consentimento informado dos nosos pacientes e usuarios e usuarias.

Cando atendemos a menores debemos poñer un especial coidado á hora de solicitar o devandito consentimento por parte das persoas que ostenten a patria potestade.

Lembremos que a capacidade para decidir sobre unha intervención psicolóxica, entendida como calquera acto psicolóxico (xa sexa de carácter evaluativo, terapéutico, social …) que leve a cabo a un ou unha menor reside na patria potestade e non como moitas veces crese na garda e/o custodia.

Polo tanto

Se un profesional da psicoloxía vai atender a un menor cuxos pais están separados / divorciados ou en grave conflito debe solicitar o consentimento de ambos antes de iniciar calquera tipo de acto. Os devanditos consentimentos deben ser obtidos como mínimo pedindo ao proxenitor que acode co menor que nos asine un escrito conforme comprométese a informar e obter o consentimento do outro proxenitor (Comunmente denominado compromiso de información entre proxenitores).

Agora ben, ante a máis mínima sospeita de que o outro proxenitor non foi informado ou non deu o consentimento, esíxese maior pro actividade por parte do/a psicólogo/a solicitando el mesmo o consentimento do cal se dubida.

No caso de que calquera dos proxenitores opóñase ou revogue o consentimento, a nosa obrigación é parar inmediatamente a intervención en espera do acordo de ambos os pais ou no seu caso da resolución xudicial.

Spread the love
Comisión de Ética e Deontoloxía
Comisión de Ética e Deontoloxía do COPG