Comisións

A Comisión para a Defensa da Profesión recibiu 16 queixas ao longo de 2021
STOP Intrusismo

Ao longo do ano 2021 recibíronse na Secretaría do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia un total de 16 novas queixas que foron abordadas pola Comisión para a Defensa da Profesión do COPG.

O expedientes tratados ao longo do ano 2021 pódense agrupar pola súa natureza do seguinte xeito:

  • Profesionais doutros ámbitos que anuncian ou ofertan intervención ou tratamentos presuntamente psicolóxicos (8 casos).
  • Formación conflitiva por colidir ou invadir competencias do/a profesional da psicoloxía (4 casos).
  • Persoa que se anuncia como psicólogo/a sen posuír a titulación requirida (2 casos).
  • Outros (2 casos).

O tipo de xestión máis frecuente levada a cabo pola Comisión en relación aos expedientes mencionados son as dilixencias informativas referidas ás normas legais e colexiais vixentes sobre publicidade sanitaria, colexiación e intrusismo ante profesionais ou institucións públicas e privadas, denunciadas. Nestas dilixencias requíreselle que eliminen, corrixan ou emenden as irregularidades ou vulneracións que poidan terse producido e que foran o orixe da queixa. Así mesmo, emprega argumentos ou consideracións razoadas que a Comisión considera pertinentes na súa defensa da profesión cunha orientación pedagóxica.

Tamén traslada as queixas a outros Colexios de Psicoloxía do estado ou ao Consejo General de la Psicología, ou a organizacións doutros países, segundo proceda. Por último, denuncia ante á
administración galega aquelas queixas cuxos implicados amosen falta de colaboración coa Comisión e un potencial prexuízo grave ou reiterado.

Se consideras que se está a cometer intrusión profesional na psicoloxía, podes comunicalo ao COPG para que inicie as pesquisas oportunas.

Spread the love
STOP Intrusismo